Vedtekter

09.09.2015 Reviderte vedtekter 18.04.2012 med presisering av §9, pkt 7

 

Stiftet 14. mai 2009

Reviderte vedtekter 18. april 2012

inkl. presisering av §9 nr. 7, 9. september 2015

§1 Foretak

1. Selskapet er et blandakor.

2. Selskapets foretaksnavn er: PicoCanto.

§2 Tilhørighet

1. Koret hører hjemme i Halden.

2. PicoCanto er et politisk og religiøst uavhengig kor. Dette kan og skal ikke forandres. Heller ikke på årsmøte med 2/3 flertall.

§3 Formål

1. Tilrettelegge for sangglede og et inkluderende sangfellesskap for alle medlemmer.

2. Gi vårt bidrag til kulturlivet i Halden gjennom årlige konserter og opptredener.

3. Samarbeide med andre kor og musikere i og utenfor Haldens grenser.

§4 Medlemskap

1. Alle som har lyst til å synge kan søke om å bli medlem.

2. Dersom dirigenten ønsker det, vil stemmeprøve være aktuelt.

3. Minstealder er 18 år.

4. Det er medlemskontingent for hvert medlem.

5. Medlemsplikter:

 • a. Arbeide for korets formål
 • b. Melde fra om fravær til leder/dirigent/styre
 • c. Utmelding/permisjon skal avklares med styre/dirigent.
 • d. Betale kontingent innen betalingsfristen

6. Suspensjon / eksklusjon

 • a. Styret med vararepresentanter kan fatte et slikt vedtak
 • b. Før vedtak fattes skal vedkommende få uttale seg.

§5 Økonomi

1. Økonomien til koret er basert på medlemskontingent fra hvert enkelt medlem, samt fra konserter og diverse betalte koroppdrag.

2. Kontingenten tas opp til revurdering på hvert årsmøte. Den betales 2 ganger i året. Det er kun på årsmøtet medlemskontingenten kan forandres.

3. Alle medlemmer betaler lik kontingent.

§6 Korår

1. Ordinært korår er fra begynnelsen av januar (01.01.) til slutten av desember (31.12.).

§7 Årsmøte

1. Foretas hvert år i februar/mars. Dato bestemmes første øvelse i januar.

2. Innkalling kunngjøres skriftlig 4 uker før årsmøtet.

3. Saker som ønskes tatt opp, må meldes styret innen 14 dager før årsmøtet.

4. Saksliste kunngjøres på årsmøtet.

5. Årsmelding, regnskap, budsjett og nyvalg gås igjennom på årsmøtet.

6. Alle som er betalende medlemmer har både stemme- og talerett på årsmøtet.

7. Det ordinære årsmøtet skal velge et styre bestående av:

 • a) Leder 1 år
 • b) Nestleder 2 år
 • c) Sekretær 2 år
 • d) Kasserer 2 år
 • e) 1 styremedlem 2 år
 • f) 2 vararepresentanter 2 år

I tillegg velges 3 medl. til valgkomité og 2 medl. til revisorer.

§8 Komitéer

1. Komitéer som for tur/arrangement, PR, musikkutvalg vil velges og settes sammen ved behov i løpet av koråret.

§9 Styrets oppgaver

1. Påse at aktiviteten i koret foregår i henhold til vedtektene.

2. Korets vedtekter skal til enhver tid være lett tilgjengelige for alle medlemmer.

3. Nye medlemmer skal sikres relevant informasjon om koret og medlemskapet.

4. Det tilrettelegges med årsplan for aktiviteter.

5. Det tilrettelegges for allmøte 2 ganger i kalenderåret.

6. Det tilrettelegges for en passordbelagt webside for koret.

7. Styreengasjement skal honoreres.

Presisering etter styremøte 9. september 2015: Dette gjelder også for varamedlemmer til styret som også har møteplikt på styrets møter.

§10 Andre engasjement

1. Oppgaver utover ordinært medlemskap kan honoreres etter gitte satser vedtatt på årsmøtet.

§11

Alle vedtekter, unntatt § 2,2 kan forandres av et ordinært el. ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

Halden 18.04.2012

Styret sign.